CONVOCATOR

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 28 martie 2019, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea

 

                   ORDINE  DE  ZI

 

  1. 1. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
  2. Aprobarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzuți în contractele de mandat pentru membrii consiliului de administrație, pentru anul 2018.
  3. Spațiul de depozitare situat în Arad, str. Lungă FN.
  4. Aprobarea tarifelor pentru lucrările prestate către terți în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 2, din instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională pentru Achiziții Publice privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, secțiunea 1,, Influența dominantă”.
  5. Adresa nr. 14582 din 27 februarie 2019 emisă de Municipiul Arad, Direcția Patrimoniu, Serviciul Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ privind parcul auto al societății.
  6. Solicitarea S.C. MINERALIA S.R.L. privind închirierea unui panou publicitar.
  7. Informare privind documentația de atribuire ajutor de minimis.

 

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale  a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 29.03.2019, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

 

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile