CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 26.08.2014, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

2. Analiza notificării nr. 15/07.07.2014 depusă în temeiul Legii nr. 10/2001 de către Biroul Executorului Judecătoresc Dobre Dacian Mihai pentru imobilul terem înscris în CF nr. 9738 Arad în suprafaţă de 7.350 mp. situat în Arad, str. Lungă FN.

3. Analiza modului de închiriere a spaţiilor din  Ştrandul ,, Neptun ”.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 27.08.2014, ora 14,00 la sediul societăţii situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara