CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 26.04.2013, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea,

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului administratorilor cu privire la exerciţiul financiar pe anul 2012;

2. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2012;

3. Aprobarea Bilanţului contabil  – Contul de profit şi pierdere la 31.12.2012 şi a anexelor la bilanţ;

4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar pe anul 2012;

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pe anul 2012;

6. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013;

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din  Actul Constitutiv al societăţii, şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC RECONS SA, va avea loc în data  29.04.2013, orele 13,00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara