CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 25.10.2013, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Stabilirea tarifului de închiriere pentru apartamentul 25, etaj III din Bulevardul  Dragalina nr. 18.

2. Cerere de reducere a chiriei pentru spaţiul comercial situat în Arad, Cal. Aurel Vlaicu bl. 6/b, ap. 25.

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de validitate la prima convocare, în conformitate cu art. 16, alin.(6) din Actul Constitutiv al societăţii, şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC RECONS SA, va avea loc în data de 28.10.2013, orele 14,00 la aceeaşi adresă, cu aceeaşi ordine de zi.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara