CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă de
Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 22 septembrie
2020, orele 9,15 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2020.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2020.
3. Adresa nr. 3466 din 18.09.2020 emisă de Compartimentul Contencios
Juridic privind acțiunea înaintată de dna. Borza Veronica referitor la imobilul situat în
Arad, str. Lungă FN.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea
ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va
întruni în data de 23.09.2020, ora 9,15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad,
Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Vasii Vasile