CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 22.09.2020,
orele 9,00 la sediul societăţii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2020.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2020.
3. Adresa nr. 3466 din 18.09.2020 emisă de Compartimentul Contencios Juridic
privind acțiunea înaintată de dna. Borza Veronica referitor la imobilul situat în Arad, str.
Lungă FN.
4. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 22 septembrie
2020, orele 9,15 cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza economico –financiară a societăţii la 30.06.2020.
2. Aprobarea raportărilor contabile la 30.06.2020.
3. Adresa nr. 3466 din 18.09.2020 emisă de Compartimentul Contencios
Juridic privind acțiunea înaintată de dna. Borza Veronica referitor la imobilul situat în
Arad, str. Lungă FN.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de
23.09.2020, ora 9,15,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.
5. Diverse.
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Jr. Vasii Vasile