CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. RECONS S.A. Arad,  în data de 18 mai 2016, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea situaţiilor financiare ale exerciţiului financiar 2015.

2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2015, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2015;

3. Aprobarea  Raportului Auditorului statutar pentru anul 2015;

4. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru anul 2015.

5. Revocarea Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor S.C. RECONS S.A. Arad nr. 12 din 28 decembrie 2015, art. 1 şi art. 2, privind terenul situat în Arad, str. Mucius Scaevola nr. 11.

6. Analiza raportului de evaluare refăcut conform adresei nr. 29679/27.04.2016 a Municipiului Arad şi înregistrată la S.C. Recons S.A. cu nr. 1414/28.04.2016, a terenului intravilan amplasat în Arad str. Mucius Scaevola nr. 11 în suprafaţă de 7447 mp.

7. Modificarea art.1 alin (2) din Hotărârea nr. 6/10.06.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor privind termenul de închiriere pentru spaţiile comerciale din Ştrandul Neptun.

8. Solicitarea S.C.Thaibau Construct SRL privind închirierea, cesionarea spaţiului comercial situat  în Arad, str. Clujului nr. 194, bl. 73/A, ap. 18.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  19 mai  2016, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara