CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 17.12.2015, orele 14,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea programului privind Obiectivele si criteriile de performanţă  la contractul de mandat  al directorului general al S.C. Recons SA, ca urmare a rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015.

2. Cererea SC RO SERVICE INTERNAŢIONAL SRL privind prelungirea termenului de închiriere  şi menţinerea reducerii chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, str. Pionierilor nr. 44, bl. 81a, ap. 18.

3. Analizarea adresei nr. 4951 din 03.11.2015 emisă de Municipiul Arad privind schimbul de terenuri situate în Arad, str. Clujului nr. 6-8 şi str. Lungă FN, şi preluării cu plată a terenului din str.Mucius Scaevola nr. 11 proprietate SC Recons SA către Municipiul Arad care este proprietar pe clădirea unde îşi desfăşoară activitatea Direcţia Venituri.

4. Cererea S.C. THAIBAU CONSTRUCT S.R.L. privind spaţiul comercial situat  în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82, sc. A, ap. 17.

5. Solicitarea West TV Regional pentru o colaborare.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 18.12.2015, ora 14,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara