CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 17 octombrie 2016, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI

1. Aprobarea H.C.L.M. nr. 319 din 05 octombrie 2016 privind trecerea cu plată a terenului în suprafaţă de 7.447 mp., situat în Arad, str. Mucius Scaevola, nr. 11, din patrimoniul S.C. RECONS S.A. Arad în domeniul public al Municipiului Arad precum si a contractării unei linii de credit cu sau fără ipotecă, în sumă de maxim 350.000 lei, pentru achitarea obligaţiilor restante şi curente la Bugetul Local şi  Bugetul de Stat.

2.Aprobarea inscrierii ipotecii in favoarea băncii creditoare, asupra  imobilului situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, pentru contractarea  creditului in suma de 350.000 lei.

3. Numirea persoanei împuternicite pentru semnarea documentelor ce stau la baza întocmirii dosarului şi a contractului de credit.

4. Însuşirea H.C.L.M. nr. 279 din 25 august 2016 privind scrisorile de aşteptări ale autorităţii publice tutelare pentru societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad.

5. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului  nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, – spaţiul C, închiriat la S.C. Genesys Medical Clinic S.R.L.

6. Prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului  nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter, – spaţiul B, închiriat la S.C. Arena Moda  S.R.L.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de  18 octombrie 2016, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

Preşedinte  Consiliul de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara