CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 16.05.2014, orele 13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1) Aprobarea bilanţului contabil al societăţii şi a contului de profit şi pierdere la 31.12.2013;

2) Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2013, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie şi a directorului general pentru anul 2013;

3) Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2013;

4) Aprobarea repartizării profitului realizat în exerciţiul financiar 2013.

5) Aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru contractul de mandate al directorului general, aferente anului 2014.

6) Cererea SC West Triangle Group SRL privind subînchirierea unei suprafeţe din spaţiul comercial situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. Z20/b, ap. 34.

7) Cererea SC Ramona SRL privind prelungirea termenului de închiriere şi reducerea chiriei lunare pentru spaţiul comercial situat în Arad, Bd. Revolutiei nr. 4, bl. 4, ap. 13, parter.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 19.05.2014, ora 13,00 la sediul societăţii situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara