CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 13.10.2015, orele  13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Analizarea situatiei spaţiului comercial situat în Arad, P-ţa Spitalului nr. 1-5, bl. 5, sc. B+C, ap. 34, parter in urma predarii lui de catre S.C. ALGLASS S.R.L..

2. Numirea auditorului financiar pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi fixarea duratei minime a contractului, în baza referatului comitetului de audit privind selecţionarea auditorului financiar.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în  conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 14.10.2015, ora 13,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu,  F.N., judeţul Arad.

 

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara