CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă  Adunarea Generală  a Acţionarilor SC RECONS SA Arad,  în data de 04.07.2014, orele  13,00 la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Zonelor de agrement şi  promovarea acestuia în şedinţa de Consiliul Local al Municipiului Arad

2. Aprobarea  tarifelor pentru Zonele de agrement.

În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 07.07.2014, ora 13,00 la sediul societăţii situat în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

Prezentul convocator se publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro) şi se comunică acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi conducerii societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Ing. Popa Florica Mioara