CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în
Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu
nr. J02/91/1996, convoacă şedinţa Consiliului de Administraţie în data de 26 ianuarie
2021, orele 10,00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ale
directorului general pentru lunile iulie – noiembrie 2020, conform contractului de mandat
nr. 2655 din 05.07.2017.
2. Adresa nr. 93 din 07.01.2021 emisă de SC COSTI AUDIT EVALUĂRI SRL
privind auditarea situațiilor financiare ale SC RECONS SA la data de 31.12.2020.
3. Convocarea şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor în data de 26 ianuarie
2021, orele 10,30 cu următoarea ordine de zi:
Adresa nr. 93 din 07.01.2021 emisă de SC COSTI AUDIT EVALUĂRI SRL
privind auditarea situațiilor financiare ale S.C. RECONS S.A la data de 31.12.2020.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 27
ianuarie 2021, ora 10,30 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.
4. Diverse.

Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie,
conducerii societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se
publică pe site-ul societăţii ( www.reconsarad.ro ).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile