CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A., convoacă
Adunarea Generală a Acţionarilor SC RECONS SA Arad, în data de 17 februarie 2021,
orele 11,00, la sediul societăţii din Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. FN, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Hotărârea nr. 37 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului
Arad la societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care
Municipiul Arad este acționar.
2. Dispoziția nr. 159 din 22.01.2021 a Primarului Municipiului Arad,
privind exercitarea unor atribuții de către domnul Pruteanu Daniel – consilier la Serviciul
Dezvoltare Imobile în perioada exercitării mandatului de membru în Consiliul de
administrație al SC RECONS SA de către domnul Ignat Ioan – director executiv al
Direcției Dezvoltare și Întreținere.
3. Hotărârea nr. 40 din 21 ianuarie 2021 emisă de Consiliul Local al
Municipiului Arad, privind aprobarea rectificării art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Arad nr. 39/2020 și a încheierii actului adițional nr. 2 la contractul nr.
9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de
sortare Arad.
4. Solicitarea domnului Chișcan Mihai Dan, chiriaș al spațiului comercial
situat în Arad, str. Clujului nr. 198, bl. 82/a, ap. 17, parter, privind modificarea
contractului de închiriere.
5. Adresa nr. 764 din 09.02.2021 emisă de doamna Bodea Ramona Flavia,
privind intenția de reziliere a contractului de închiriere pentru spațiul comercial situat în
Arad, Bd. Revoluției nr. 4, bl. 4, ap. 13.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor nu se va putea ţine, în
conformitate cu art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 18
februarie 2021, ora 11,00 la sediul societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul
Arad.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

Vasii Vasile