S.C. RECONS S.A. ARAD

 

ORGANIZEAZĂ concurs pentru ocuparea postului de  funcționar administrativ COR 411001 la  Serviciul parcări rezidențiale,  din cadrul societății.

Condiții de participare:

– Studii medii absolvite cu Diplomă de bacalaureat;

– Vechime în muncă;

– Cunoștințe de operare:   Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);

– Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

 

                   Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs;
  • copia actului de identitate;
  • copie certificat de naștere;
  • curriculum vitae;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

 

Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, după cum urmează:

        – selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 11.10.2019

– proba scrisă în data de       16.10.2019 ora 10,00

– proba interviu în data de    16.10.2019 ora 14,00

 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 10.10.2019, ora 14,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va  desfășura și concursul.

 

Pentru relații și depuneri de CV-uri

  • sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN,
  • E-mail societății office@reconsarad.ro , fax 0257-281458 , telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00.

 

DIRECTOR GENERAL
ing. Mehelean Gheorghe Nicolae