S.C. RECONS S.A. ARAD

Organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei de Sef serviciu la Serviciul parcari rezidenfiale, din cadrul societatii.

1.Participarea laconcurs

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau nou creat persoana care indeplinește conditii generale și specifice stabilite prin fișa postului pentru ocuparea respectivei functii contractuale și anume

 • arecetatenia  romana,  cetatenie a  statelor membre  ale UniuniiEuropenesau    a statelor apartinand Spatiului Economic European și domiciliul inRomania;
 • cunoaște limba romana, scris și vorbit;
 • are o sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverinteimedicaleeliberatedemediculdefamiliesauunitatilesanitareabilitate;
 • indeplinește conditii de studii și dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scosla
 • nu a fost condarnnat definitiv pentru savarșirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau aunei

infractiuni   savarșite   cuintentie,  care     ar face-oincompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenitreabilitarea.

Pentru inscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar care va contine urmatoarele documente:

cerere de inscriere la concurs; copia actului de identitate;

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestaefectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice,

curriculum vitae;

adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

alte documente relevante pentru desfașurarea concursului;

2.  Condifii de participarela concurs:

 • Studii superioare de lunga durata, absolvitecu diploma delicenfa;
 • Vechime in specialitateastudiilor;
 • Cunoștinfe de operare Pc, Microsoft Office ( Word,Excell);
 • Abilitati de comunicare, putere de concentrare și capacitate desinteza;

Bibliografia se va obfine la sediul societatii- Biroul resurse umane;

Concursul se va desfășura Ia sediul societatii RECONS S.A. Arad, dupa cum urmeaza:

 

 • selectia dosarelor de inscriere va avea Joe in datade 14.08.2019
 • proba scrisa indatade 08.2019 ora10,00
 • proba interviu in data de 08.2019 ora14,00

 

Dosareledeconcurssevordepunepanaladatade12.08.2019,ora14,00lasediulsocietatii din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va desfa ura iconcursul.

Relatii suplimentare se pot obfine la telefonul 0257- 281378, 281386, intre orele 8,00-16,00, la Biroul resurse umane.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mehelean Gheorghe Nicolae