S.C. RECONS S.A. ARAD

Organizeaza concurs  de recrutare in vederea  ocuparii functiei  de Șef departament Ia Departamentul tehnic, din cadrul societatii.

1.  Participarea laconcurs

Poate participa Ia concursul pentru ocuparea unui post vacant sau nou creat persoana care indepline te conditii generale i specifice stabilite prin fi a postului pentru ocuparea respectivei functii contractuale i anume :

 • are cetatenia romana,  cetatenie a statelor  membre  ale UniuniiEuropenesau     a statelor apartinand Spatiului Economic European i domiciliul inRomania;
 • cunoa te limba romana, scris ivorbit;
 • are o sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicaleeliberatedemediculdefamiliesauunitatilesanitareabilitate;
 • indepline te conditii de studii i dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la
 • nu a fost condamnat definitiv pentru savar irea unei infractiuni contra um anitatii,contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciu, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a une1 infractiuni savar ite cu intentie, care ar face-o incompatibila cuexercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit

 

Pentru inscrierea Ia concurs, candidatii vor prezenta un  dosar  care va  contine urmatoareledocurnente:

cerere de inscriere Ia concurs; copia actului de identitate;

copiile docurnentelor care sa ateste nivelul studiilor i ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;

curriculum vitae;

adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

alte docurnente relevante pentru desfa urarea concursului;

 

2.  Condifii de participare laconcurs:

 

 • Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta;
 • Vechime in specialitateastudiilor;
 • Cuno tinte de operare Pc, Microsoft Office ( Word,Excell);
 • Abilitati de comunicare, putere de concentrare i capacitate desinteza;

 

Bibliografia se va obtine la sediul societatii;

Concursul se va desfășura la sediul societații RECONS S.A. Arad, dopa cum urmeaza:

 • selectia dosarelor de inscriere va avea Joe in data de14.2019
 • proba scrisa indatade 19.2019 ora10,00
 • proba interviu in data de 19.08.2019 ora14,00

 

Dosarele de concurs se vor depune pana la data de 12.08.2019, ora 14,00 la sediul societatii din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, unde se va desfa ura i concursul.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0257- 281378, 281386, intre orele 8,00-16,00, la Biroul resurse urnane.

 

Comisia de nominalizare irenurnerare din cadrul Consiliuluide administratie al SC RECONS S.A. Arad

Președinte:   Ignat  loan

Membru:.    Vasii Vasile

Membru:     Szabo Irina