1. Pot candida pentru funtiile de membri ai consiliului de administratie, persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii :

Conditii generale :

experienta in activitatea de administrare/management a/al unor intreprinderi publice profitabile sau a/al unor societati comerciale profitabile in domeniul de activitate al societatii comerciale are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand spatiului Economic European si domiciliul in Romania cunoaste limba romana, scris si vorbit are varsta minima reglementata de prevederile legale are capacitatea deplina de exercitiu indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor functiei

Conditii speciale :

– studii superioare sau medii absolvite cu diploma de bacalaureat şi minim 10(zece) ani experienţă,
– vechime in specialitate de minim 1 an,
-competente manageriale, tehnice si personale,
– nu pot fi administratori persoanele care potrivit legii sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si compeltarile ulterioare .

2. Criteriile de selectie a candidatilor pentru functiile de membri ai consiliului de administratie :

numirea si inlocuirea membrilor consiliului de administratie se face exclusiv de catre adunarea generala a actionarilor, membrii consiliului de administratie vor fi desemnati de catre adunarea generala a actionarilor, la propunerea actionarilor, propunerile vor fi facute in baza unei selectii prealabile efectuate de o comisie de specialitate in recrutarea resurselor umane, propunerile de candidati pentru functiile de membri ai consiliului de administratie vor fi supuse votului actionarilor in cadrul adunarii generale a actionarilor, membrii consiliului de administratie vor deveni acele persoane, propuse pentru a fi alese in consiliul de administratie, care cumuleaza cele mai multe voturi acordate din partea actionarilor, in dreptul fiecarui candidat actionarii mentioneaza numarul de voturi acordate, fiecare actiune detinuta, da dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, persoanele care au obtinut cele mai multe voturi in cadul adunarii generale a actionarilor vor forma consiliul de administratie,

Cel putin unul dintre membrii consiliului de adminsitratie trebuie sa aiba studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani

Nu pot fi selectati mai mult de 2 membri din randul functionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autoritatii publice tutelare ori din cadrul altor autoritati sau institutii publice

Nu fac parte din mai mult de 5 consilii de administratie ale regiilor autonome sau societatilor comerciale

3. Candidatii pentru functiile de membri in consiliul de administratie trebuie sa indeplineasca conditiile impuse la pct. 1, mai sus mentionat .

In acest sens candidatii pentru functiile de membri ai consiliului de administratie, vor depune pana la data de 31.08.2012, ora 16,00, la registratura societatii SC Recons SA Arad, cu sediul in Municipiul Arad, Bdul Iuliu Maniu FN, urmatoarele acte :

-copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
-copiile documentelor din care sa ateste nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
-copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dup acaz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specilaitatea studiilor
-cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala (modelul declaratiei este atasat),
-curriculum vitae (format european),
-declaratie pe proprie raspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie, precum si de a se putea verifica informatiile furnizate (modelul declaraţiei este atasat).

COMISIA DE SPECIALITATE IN RECRUTAREA RESURSELOR UMANE
Modelele de declaratie solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societatii www.recons.ro

DECLARATIE RECONS

Downloadeaza aici!!!