In conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale HGR nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011  privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

 

Consiliul de Administratie al SC RECONS SA Arad, lanseaza procesul de recrutare pentru postul de Director Economic  la SC RECONS SA Arad, cu sediul în Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

 

Persoanele interesate să ocupe funcția de director economic vor depune, pana la data de 03.08.2018, ora 15,00 la secretariatul societății un dosar de candidatura care trebuie sa cuprindă următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere la concurs
  2. Copia actului de identitate al candidatului
  3. Copie dupa diploma de studii ( copiile documentelor care atestă nivelul studiilor si ale altor documente care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice )
  4. Un CV în format Europass
  5. Copia carnetului de munca, certificată pentru conformitate cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
  6. Declaratie pe proprie raspundere ca aplicantul nu are înscrieri în cazierul judiciar si fiscal
  7. Declaratie pe proprie raspundere prin care aplicantul va confirma ca nu a fost initiata si nici nu se afla in desfasurare o procedura de natură penala impotriva sa
  8. Declaratie de consimtamant prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale in scopul procesului de recrutare si selectie
  9. Declarație privind neîncadrarea in situatia de conflict de interese

Download Formulare Declaratii DIRECTOR ECONOMIC

Dosarul se va depune in plic inchis cu mentiunea „Aplicatie pentru postul de Director Economic al SC RECONS SA Arad”, personal sau prin curier la adresa : Arad, Bd. Iuliu Maniu FN.

Plicurile depuse dupa data de 03.08.2018, ora 15,00 nu vor fi luate in considerare.