1. RECONS S.A.ARAD organizează concurs pentru ocuparea postului de economist la Biroului financiar-contabil, pe perioadă determinată.

Condiții de participare:

– Studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență;

– Vechime în specialitatea postului;

– Cunoștințe de operare  cu softuri specializate de contabilitate, cunoștințe operare Pc, Microsoft Office ( Word, Excell);

– Abilități de comunicare, conștiinciozitate și capacitate de sinteză;

               Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului societății organizatoare;
  • copia actului de identitate;
  • curriculum vitae;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, solicitat de către societate;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • cazier judiciar ;
  • carnet de muncă sau după, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor, în copie;

        Concursul se va desfășura la  sediul societății RECONS S.A. Arad, B-dul Iuliu maniu FN, după cum urmează:

        – selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 21.11.2019

– proba scrisă în data de  27.11.2019 ora 10,00

– interviu în data de        28.11.2019 ora  10,00

Dosarul de concurs se vor depune până la data de 21.11.2019, ora 14,00 la sediul societății din Arad, B-dul Iuliu Maniu FN,

Relații suplimentare se pot obține pe site-ul societății office@reconsarad.ro sau la telefonul 0257- 281378, 281386, între orele 8,00-16,00, la Biroul resurse umane.