INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Privind atribuirea contractelor de prestări servicii :

–  Pază şi protecţie

–  Întreţinere şi reparaţii sisteme informatice de acces şi supraveghere

–  Amenajare şi întreţinere spaţii verzi

–  Curăţenie

–  Salvare acvatică-salvamar

–  Asistenţă medicală şi de prim ajutor

–  Dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare

– Întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor care asigură calitatea apei şi a  substanţelor pentru tratarea apei.

  1. Date achizitor: S.C. RECONS S.A, B-dul Iuliu Maniu FN, cod fiscal RO -8189348, telefon 0257/281378, fax: 0257/281458
  2. Procedeu aplicat pentru atribuirea contractului: selecţie de oferte (achiziţie directă)
  3. Locaţia unde se va presta serviciul: Ştrandul Neptun, Arad, str. Cetăţii FN şi Patinoarul artificial Arad, str. Infanteriei FN
  4. Caracteristici generale ale serviciilor: conform Caietelor de sarcini care se pot ridica de la sediul societăţii şi Administraţia Ştrand Neptun.
  5. Adresa la care trebuie depuse ofertele şi data limită de depunere:  S.C. RECONS S.A, Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, până la data de 09.04.2015 ora 09,00  în plic sigilat.
  6. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 09.04.2015 ora 10,00
  7. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română
  8. Persoanele admise să participe la deschiderea ofertelor: comisia de evaluare a ofertelor de materiale şi servicii din cadrul S.C. RECONS S.A. şi reprezentanţii ofertanţilor.
  9. Perioada de valabilitate  a ofertelor: 15 de zile de la data de depunere
  10. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut.                                         

Director  General                                                                 Contabil şef

Ing. Puha Nicolai                                                              Ec. Hodăjeu Dorina